fbpx

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

เปิดลิสต์ รายการลดหย่อนภาษี ที่คนมีรถยิ้มออก

โครงการช้อปดีมีคืนเป็นนโยบายที่ออกมา เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้มากขึ้น โดยผู้ซื้อจะสามารถนำยอดใช้จ่ายไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ ส่วนผู้ขายมีโอกาสได้ยอดขายที่มากขึ้นจากการที่ผู้บริโภคออกมาใช้เงินซื้อสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนมีอยู่หลากหลาย ผู้ซื้อจึงควรรู้ก่อนใช้จ่าย เพื่อให้การยื่นลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และไม่พลาดสิทธิ์ช้อปดีมีคืน

เงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน 2566

โครงการช้อปดีมีคืน 2566 เปิดเงื่อนไขการช้อปสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ก่อนการช้อปควรรู้รายละเอียด ดังนี้

ช้อปดีมีคืน 2566
เงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2566 ภาพจาก กรมสรรพากร

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท

การลดหย่อนภาษีในปี 2566 นี้สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 40,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.) การลดหย่อนภาษีโดยใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่เป็นกระดาษ คิดเป็นยอดลดหย่อนสูงสุด 30,000 บาท

2.) การลดหย่อนภาษีโดยใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นยอดลดหย่อนสูงสุด 10,000 บาท

ระยะเวลา

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้ แต่จะใช้สำหรับการยื่นลดหย่อนในช่วงต้นปี 2567 โดยกำหนดระยะเวลาการช้อปและการลดหย่อนภาษีเอาไว้ดังนี้

 • ช้อปสินค้าและบริการภายในวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
 • ใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงต้นปี 2567

เอกสารประกอบการยื่นลดหย่อนภาษี

การขอลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนจะต้องมีเอกสารที่เรียกว่า “ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ” ซึ่งกำหนดให้ใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่เป็นกระดาษ และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบกระดาษ

เป็นใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทั่วไป ภายในใบกำกับภาษีจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญหลายอย่าง ได้แก่ ระบุคำว่า “ใบกำกับภาษี” ให้เด่นชัด ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่เสียภาษีของร้านค้า ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ ข้อมูลสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดแยกจากมูลค่าของสินค้า วันที่ออกใบกำกับภาษี และข้อความอื่น ๆ ที่อธิบดีกำหนด โดยใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้าและบริการ ใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องขอเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เป็นใบกำกับภาษีประเภทหนึ่งที่ออกโดยร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะออกในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล และส่งให้ผู้ซื้อทางอีเมลหรือ SMS ภายในไฟล์จะประกอบด้วยข้อมูลเหมือนกับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่เป็นกระดาษ แต่ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเซ็นลายเซ็นดิจิทัลกำกับเอาไว้ด้วย และต้องไม่เป็นรูปภาพ การจะยื่นลดหย่อนภาษีด้วยวิธีนี้ต้องใช้ไฟล์ XML ในการส่งใบกำกับภาษีให้สรรพากรเท่านั้น การขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นี้มีเพียงร้านค้าที่ลงทะเบียนช้อปดีมีคืน 2566 ที่แจ้งความประสงค์ไว้เท่านั้นจึงจะสามารถออกได้ บางร้านจึงไม่มีบริการในส่วนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งสำคัญในการเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนคือการช้อปในช่วงเวลาที่กำหนด และอย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทุกครั้ง เพื่อใช้ยื่นลดหย่อนภาษี

สินค้าที่เข้าร่วมรายการช้อปดีมีคืน 2566

ถุงช้อปปิ้งหลังรถ
สินค้าและบริการในโครงการช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืน 2566 มีสินค้าที่เข้าร่วมรายการหลายรายการ สามารถจัดประเภทสินค้าที่เข้าร่วมรายการหลัก ๆ ได้ดังนี้

 • สินค้าและบริการทุกชนิดที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือ รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว

ในกรณีสินค้าประเภทหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสินค้า OTOP ที่ผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถใช้ใบรับในการยื่นลดหย่อนภาษีได้

ถึงแม้สินค้าหลายอย่างจะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 แต่ก็มีสินค้าและบริการบางประเภทที่ได้รับการยกเว้น สินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการช้อปดีมีคืน 2566 ได้แก่

 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมถึงยาสูบ
 • ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ค่ามัคคุเทศก์ ค่าที่พัก
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์
 • ค่าประกันวินาศภัย และประกันภัยต่าง ๆ
 • สินค้าและบริการที่ได้รับการงดเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน และสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ถือว่านำมาลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด

การซื้อยางรถยนต์กับช้อปดีมีคืน 2566

คนมีรถได้รับสิทธิประโยชน์กับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 มากขึ้น เพราะช้อปดีมีคืนปีนี้เพิ่มการเติมน้ำมันเป็นสินค้าและบริการที่สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ ประหยัดค่าน้ำมันมากขึ้น แตกต่างจากปี 2565 ที่ไม่นับการเติมน้ำมันให้อยู่ในโครงการ นอกจากการเติมน้ำมันแล้ว คนมีรถยังสามารถซื้อและเปลี่ยนยางรถยนต์ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ดังนี้

 • ซื้อยางจากร้านค้าที่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน เช่น ศูนย์บริการ B-Quik ศูนย์บริการ FIT Auto และศูนย์บริการ MMS
 • ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบทุกครั้งเมื่อซื้อยางรถกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ
 • เปลี่ยนยางลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องเปลี่ยนยางกับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้
 • ซื้อยางรถยนต์ออนไลน์ต้องเลือกขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้า โดยเลือกร้านค้าที่มีบริการออกใบกำกับภาษีให้ เช่น NEXEN Official Store
NEXEN ช้อปดีมีคืน 2566
ซื้อยางรถยนต์กับ NEXEN TIRE และร้านค้าตัวแทนลดหย่อนภาษีได้

ยางรถยนต์ NEXEN TIRE เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 สามารถสั่งซื้อยางรถยนต์ได้ทั้งช่องทางออนไลน์ และร้านค้าตัวแทนจำน่าย ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30,000 บาท เหมาะกับคนที่กำลังมองหายางรถยนต์นุ่ม เงียบ ขับขี่สบาย ได้รับรางวัลความพึงพอใจจากผู้ใช้เกาหลีใต้ 12 ปีซ้อน พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เลือก NEXEN TIRE คุ้มจริง ไว้ใจได้ในคุณภาพ

ที่มาข้อมูล กรมสรรพากร