fbpx

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ กี่วันได้? 10 ขั้นตอนทำ ไม่ยุ่งยาก เข้าใจได้

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์สะดวกรวดเร็ว

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ สะดวดรวดเร็ว ไม่ต้องไปขนส่ง

การต่ออายุภาษีรถยนต์เป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถไม่ควรละเลย และจำเป็นต้องต่อทุกปีตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เนื่องจากการต่อภาษีรถยนต์มีผลทางกฎหมาย และมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ พรบ. รถยนต์และประกันภัยต่าง ๆ โดยการจ่ายภาษีรถยนต์ในแต่ละปีทางหน่วยงานรัฐจะนำไปใช้เป็นงบประมาณเพื่อปรับปรุงการคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงผิวถนน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเจ้าของรถยนต์ทุกคนจะต้องทำการต่อภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถยนต์ทุกปี ปัจจุบันผู้ใช้รถสามารถดำเนินต่อภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ สะดวกสบาย รวดเร็ว บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูล พร้อมขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ง่าย ๆ มาฝาก

ภาษีรถยนต์คืออะไร ผู้ใช้รถควรต่อตอนไหน

ภาษีรถยนต์ เป็นการจ่ายภาษีในอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ใช้งานรถยนต์ต้องทำการจ่ายทุกปี โดยเงินภาษีที่รัฐได้รับจะนำเป็นไปเป็นงบประมาณในการใช้ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมบนท้องถนน ผู้ใช้รถสามารถต่อภาษีประจำทุกปี และขอยื่นต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน เมื่อมีการต่อภาษีรถยนต์เสร็จสิ้น ผู้ต่อจะได้รับป้ายกระดาษสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่จะระบุวันที่หมดอายุในครั้งถัดไป โดยการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีจะทำได้หลังจากการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ประจำปีแล้ว ถ้าผู้ใช้รถขาดการต่อภาษีอาจจะต้องเสียค่าปรับและกากขาดการต่อเกิน 3 ปี ป้ายทะเบียนรถยนต์จะถูกสั่งยกเลิก ทางที่ดีอย่าลืมเช็กวันหมดอายุ เพื่อให้รถยนต์ของคุณสามารถวิ่งได้อย่างถูกกฎหมายบนท้องถนน

ประเภทรถที่ต้องมีการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

ต่อภาษีรถยนต์
ประเภทรถต่อภาษีรถยนต์

 

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถจักรยานยนต์ (รย.12) อายุไม่เกิน 5 ปี
 • รถที่จดทะเบียนจังหวัดใดก็ได้
 • รถที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับต่อภาษีรถยนต์

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ตัวจริงหรือสำเนา)
 • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ ที่ ตรอ. สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี (รถยนต์) หรือ 5 ปี (รถมอเตอร์ไซค์)
 • ข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ที่มีวันสิ้นอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน

10 ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องรอคิว

 1. เข้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf กด “ลงทะเบียนสมาชิกใหม่”
 2. กรอกข้อมูลที่ระบุให้ครบถ้วน จากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดปุ่ม “บันทึก”
 3. เมื่อลงทะเบียนสมาชิกแล้ว ให้ Login เพื่อเข้าใช้บริการ จากนั้นเลือก “ชำระภาษีรถประจำปี” ในเมนูย่อยเลือก “ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต”
 4. กดปุ่ม “ลงทะเบียนรถ”
 5. ระบุข้อมูลรถยนต์ให้ครบถ้วน กดปุ่ม “บันทึก”
 6. ข้อมูลรถยนต์จะปรากฏขึ้นมาให้ตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่มที่อยู่ให้ช่องยื่นชำระภาษี
 7. ระบุข้อมูลรถให้ครบ แล้วกดปุ่ม “กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร”
 8. ระบุที่อยู่ในการจจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “เลือกวิธีการชำระเงิน”
 9. เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระได้ 3 วิธี อาทิ หักจากบัญชีเงินฝาก (เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาทต่อรายการ) เคาน์เตอร์บริการ ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ หรือ ตู้ ATM มีที่ร่วมโครงการ
 10. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

ต่อภาษีรถออนไลน์กี่วันได้

กรณียื่นต่อภาษีรถออนไลน์แล้วไม่พบความผิดพลาดใด ๆ กรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร โดยระยะเวลาดำเนินตั้งแต่ชำระเงินค่าภาษีสำเร็จถึงวันที่ได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ไม่เกิน 5 วันทำการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วันที่ชำระเงินภาษีรถยนต์ผ่านธนาคาร/สถาบันการเงินสำเร็จ
 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน จัดส่งข้อมูลการชำระภาษีและจำนวนเงินให้กรมฯ 1 วันทำการถัดไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยอดเงินที่ชำระจากธนาคาร/สถาบันการเงิน 1-2 วันทำการ
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ป้ายวงกลม) พร้อมจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งไปรษณีย์ หลังจากยืนยันความถูกต้อง 1-2 วันทำการ
 • จัดส่งเอกสารให้กับผู้ชำระภาษีรถยนต์ทางไปรษณีย์ประมาณ 2-5 วันทำการ

** รวมระยะเวลาตั้งแต่ชำระเงินค่าภาษีออนไลน์สำเร็จถึงวันที่ได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ ไม่เกิน 5 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ หมายเลข EMS หรือกรณีพบข้อผิดพลาด ได้ที่เว็บไซต์ ที่ เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”

จากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าทางกรมขนส่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการต่อภาษีรถทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยให้รถของคุณไม่ต้องขาดการต่อภาษีประจำปี โดยรถที่จะดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ต้องไม่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี (หากค้างชำระเกิน 1 ปี ต้องดำเนินการตรวจสภาพรถใหม่ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. และต้องยื่นชำระภาษีที่กรมขนส่งเท่านั้น

นอกจากนี้การชำระภาษีรถยนต์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกสามารถชำระผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax อีกด้วย การต่อภาษีรถประจำปีอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ขับขี่ทุกคนได้รับความคุ้มครองพื้นฐานจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการสัญจร อย่างไรก็ตามก่อนออกเดินทางทุกครั้งอย่าลืม! ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ โดยเฉพาะยางรถยนต์ชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่น แนะนำยางรถยนต์คุณภาพดี ตอบโจทย์การใช้งานที่เหนือกว่าพร้อมรับประกันเปลี่ยนฟรี 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์เส้นใหม่ 4 เส้นขึ้นไป (ต่อรถ 1 คัน ใน 1 ใบเสร็จ) จัดส่งและติดตั้งฟรีทั่วประเทศ ณ ร้านตัวแทนจำหน่ายยางใกล้บ้านคุณ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ NEXEN TIRE เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมตอบทุกคำถาม ให้คุณได้ยางรถยนต์ที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด Facebook Inbox : m.me/NEXENTH