fbpx

การรับประกันจากโรงงานที่ดีที่สุด

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเราที่ได้เลือกซื้อใช้ยางรถยนต์ เน็กเซ็น นั้น จึงแน่ใจได้ว่าประกันที่ครอบคลุมหลังการใช้งานตามนโยบายของเราจะช่วยให้คุณรู้สึกอุ่นใจในทุกการขับขี่และถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย

บริษัท เอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ เน็กเซ็น ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เฉพาะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันคุณภาพนี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงการรับประกันอื่นใด นอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าบริการอันเกิดขึ้นจากการถอด ใส่ ค่าสูญเสียเวลา ค่าสูญเสียอันเนื่องจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ค่าความไม่สะดวกและผลจากการเสียหายอื่นตามที่กฏหมายอนุญาต ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ทุกเส้นจะได้รับการพิจารณาชดเชยต่อเมื่อได้รับการตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ายางชำรุดดังกล่าว เกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น การประเมินการชดเชยนั้นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะกระทำโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก บริษัท เอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด

นโยบายในการรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เน็กเซ็น

 1. บริษัท เอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ เน็กเซ็น ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเฉพาะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันคุณภาพนี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงการรับประกันอื่นไดนอกเหนือจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกและผลจากการเสียหายอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต
 2. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ทุกเส้น จะได้รับการพิจารณาชดเชยต่อเมื่อได้รับการตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ายางชำรุดดังกล่าว เกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น
 3. การประเมินการชดเชยนั้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะกระทำโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เอชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด
 4. การประเมินการชดเชยจะคำนวณจากระดับความลึกของร่องยางที่เหลืออยู่ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้


  การชดเชยกระทำโดยขายยางใหม่ให้กับผู้ใช้ ในราคาดังนี้
  ราคายางใหม่สำหรับการชดเชย = ราคายางใหม่ – มูลค่าการชดเชย
  หมายเหตุ: ราคายางใหม่สำหรับการชดเชยคือราคาในใบราคา (Price list) ของบริษัท (ไม่รวมรายการส่งเสริมการขาย)
 5. ร้านค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางเพื่อขอชดเชยโดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายไดๆ ในระหว่างการขนส่ง
 6. ยางรถยนต์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาชดเชยและถือว่าการรับประกันได้สิ้นสุดลงแล้ว
  a. ยางเสียที่เกิดจากการถูกของแหลมบาดหรือตำ เช่นตะปู แผ่นเหล็ก เศษแก้ว หรือยางเสียที่เกิดจากการกระแทกกับก้อนหิน ขอบถนน ขอบหลุม
  b. ยางเสียที่เกิดจากการใช้ลมยางไม่ถูกต้อง หรือใช้กระทะล้อไม่ถูกต้อง หรือใช้ยางใน ยางรองไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากการวิ่งโดยไม่มีลมยาง
  c. ยางสึกหลอผิดปกติ เนื่องจากการสูบลมยางไม่ถูกต้องไม่มีการสลับล้อ การใช้กระทะล้อไม่ถูกต้อง ความบกพร่องของช่วงล่าง ศูนย์ล้อ โชคอั๊พ ระบบเบรก ตลอดจนการไม่สมดุลของล้อ หรือความบกพร่องของชิ้นส่วน
  d. ยางเสียหายเนื่องจาก การใส่และการถอดหรือการประกอบไม่ถูกต้อง
  e. ยางที่ไม่กลมหลังจากการสึกหลอมากกว่า 20%
  f. ยางที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก บริษัท เอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด
  g. ยางที่ใช้ขนาดยางไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดหรือใช้ในการแข่งรถหรือรถที่ใช้ในงานพิเศษ หรือรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์
  h. ยางที่ใช้ความลึกของร่องดอกยางเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่า 1.6 มม.
  i. ยางเสียหายสืบเนื่องมากจากการปะ ซ่อม หรือการหล่อดอก
  j. ยางที่เกิดจากการสึกหลอผิดปกติของดอกยาง
 7. ระยะเวลาการรับประกัน : ตลอดอายุการใช้งาน
 8. ผลของการพิจารณาให้การชดเชยยางรถยนต์ที่เสียหายให้ถือเอาการพิจารณาของผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งจาก บริษัท เอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด เป็นที่สิ้นสุด
 9. ยางที่ชำรุดที่บริษัทฯ รับพิจารณาให้การชดเชย ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ บริษัท เอเชียไทร์ เวนเจอร์ จำกัด
 10. บริษัท เอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายเพื่อความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า