fbpx

ค่าโอนรถยนต์ 2566 กี่บาท ต้องใช้เอกสารใดบ้าง?

ค่าโอนรถยนต์ 2566

โอนรถยนต์เปลี่ยนชื่อเจ้าของ เอกสารครบ ทำเรื่องทันที

“รถยนต์” ยานพาหนะที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังเป็นทรัพย์สินที่ต้องมีการจดทะเบียนความเป็นเจ้าของ เมื่อรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ ทั้งจากการซื้อ-ขาย โอนมรดก ผู้รับโอนหรือเจ้าของใหม่ต้องรีบแจ้งเปลี่ยนชื่อภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เสียค่าปรับและค่าส่วนต่างอื่น ๆ ผู้ใช้รถที่เพิ่งโอนรถคันแรกหรือรถมือสองอาจจะยังไม่ทราบว่าการโอนรถมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และต้องเตรียมเอกสารอะไร เพื่อให้การโอนรถเป็นไปอย่างราบรื่น บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนรถยนต์มาฝาก พร้อมแนะนำขั้นตอนการโอนรถยนต์อย่างถูกต้อง

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ คืออะไร เรื่องที่ผู้ใช้รถควรรู้

โอนรถยนต์
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ คืออะไร

 

การโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถยนต์จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสถานะของรถยนต์ในทะเบียนที่จดทะเบียนของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลการจดทะเบียนรถยนต์ในประเทศ เมื่อมีการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถยนต์เสร็จสิ้น ผู้รับสิทธิ์จะกลายเป็นเจ้าของรถยนต์ตามกฎหมาย โดยสิทธิ์เจ้าของรถยนต์จะถูกบันทึกลงในทะเบียนรถยนต์ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีให้เลือก 2 แบบ คือ การโอนรถยนต์แบบโอนตรง และการโอนลอยรถยนต์ที่ผู้ขายรถยนต์ต้องดำเนินการเอง ซึ่งแต่ละแบบมีขั้นตอนการโอนและเอกสารที่ต่างกันออกไป

ค่าโอนรถยนต์ 2566 กี่บาท

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท
 3. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาทต่อราคาประเมินทุก 100,000 บาท
 4. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน)
 5. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนเก่าหรือชำรุดฉีกขาด)

เพิ่มเติม : ราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบริการอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์หลักของกรมการขนส่งทางบก

เอกสารโอนรถยนต์ซื้อ-ขายแบบโอนตรง

การโอนรถยนต์แบบโอนตรง เป็นการโอนโดยผู้ซื้อและผู้ขายเดินทางไปที่กรมการขนส่งด้วยกัน เพื่อดำเนินการโอนรถยนต์ต่อหน้านายทะเบียน เป็นการโอนที่ปลอดภัย และได้รับความนิยม

 • หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์
 • เล่มทะเบียนรถ หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องของเจ้าของรถคนล่าสุด หรือกรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้ซื้อ หรือกรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาป้ายภาษี หรือสำเนาใบเสร็จจากกรมขนส่งของรถที่ต้องการซื้อขาย
 • แบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมการขนส่งทางบก ที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อย
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี

เอกสารโอนลอยรถยนต์

โอนลอยรถยนต์ คือการเซ็นสัญญาการโอนของผู้ขาย แต่ยังไม่มีการกรอกชื่อผู้รับโอน หรือหากกรอกชื่อผู้รับโอนแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปทำการโอนให้เรียบร้อยที่กรมขนส่งทางบก นิยมใช้ในการขายรถมือสองที่เต็นท์รถ แล้วผู้ขายเซ็นเอกสารโอนรถไว้ แต่ยังไม่มีผู้ซื้อ เมื่อมีผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องทำเรื่องโอนด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบก โดยมีเอกสารการโอนลอยดังนี้

 • หนังสือสัญญาซื้อขาย
 • เล่มทะเบียนรถ หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถคนล่าสุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถคนล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อ (ในกรณีที่เจ้าของรถขายต่อกับผู้ซื้อโดยตรง) แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือมอบอำนาจจากกรมขนส่งทางบก พร้อมลายเซ็นเจ้าของรถคนล่าสุด (ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้ไปทำเรื่องโอนที่กรมขนส่งเอง สามารถให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่ซื้อรถต่อไปทำเรื่องโอนแทนได้)

ขั้นตอนการโอนรถยนต์

 1. กรอกแบบฟอร์มคำขอรับการโอนรถที่ส่วนงานทะเบียนของสำนักงานขนส่ง เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถยนต์
 2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่หน่วยงานตรวจสภาพรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด โดยสภาพของรถยนต์ที่จะทำการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของจะต้องมีสภาพตรงตามที่มีการระบุไว้ในเล่มทะเบียนรถ ทั้งยี่ห้อ รุ่น สี และรายละเอียดในตัวรุ่นย่อย
 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการยื่นเรื่องโอนเปลี่ยนเจ้าของรถพร้อมเอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียม
 4. รอรับเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้น

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นคงทราบแล้วว่าการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถยนต์จากเจ้าของเดิม หรือผู้ขายไปเป็นเจ้าของใหม่มีทั้งแบบการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของแบบโอนตรงที่ทั้งเจ้าของเก่า และเจ้าของใหม่ต้องเข้าไปดำเนินการโอนที่สำนักงานขนส่ง และการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของแบบโอนลอยที่ทางเจ้าของเก่าจะทำการมอบเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ที่ขายไปให้กับทางเจ้าของใหม่ให้ดำเนินการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของได้ด้วยตนเอง นอกจากการโอนรถยนต์จะเป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถควรรู้แล้ว หากรถยนต์ของคุณเป็นรถมือสองสภาพดี อย่าลืม! ตรวจสอบข้อมูลการโอนรถหรือรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเจ้าของเดิม รู้วิธีดูรถมือสองไม่ให้ถูกหลอก และสำหรับมือใหม่หัดขับ รถนอกจากความปลอดภัยในการขับขี่แล้วควรศึกษาข้อมูลการใช้รถอย่างถูกกฎหมาย การขับขี่บนท้องถนนเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ ผู้ใช้รถควรนำรถเข้าศูนย์บริการเช็กสภาพรถยนต์ทุกครั้ง เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะการตรวจเช็กยางรถยนต์ เพื่อให้ยางยังคงยึดเกาะพื้นถนนได้ดี รีดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพบปัญหาควรเปลี่ยนยางรถยนต์เส้นใหม่ทันที แนะนำยางรถยนต์ที่ดีที่สุด จาก NEXEN TIRE ผู้ผลิตยางรถยนต์รายแรกของประเทศเกาหลีใต้ ให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ ที่สำคัญยางรถยนต์ NEXEN TIRE ยังรับประกันเปลี่ยนฟรี 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น (ต่อรถ 1 คัน ใน 1 ใบเสร็จ) พร้อมจัดส่งและติดตั้งฟรีทั่วประเทศ ณ ร้านตัวแทนจำหน่ายยางใกล้บ้านคุณ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ NEXEN TIRE เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้ยางรถยนต์ที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด