fbpx

การอ่านข้อมูลบนยางรถยนต์

การอ่านข้อมูลบนยางรถยนต์

ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก และ พิกัดความเร็วที่กำหนด
Load Index หรือ ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุกของยางต่อเส้น ดัชนีบรรทุก คือตัวเลขสองหลักที่สามารถบอกได้ว่า ยางเส้นนี้ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดเท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลข “91” หมายความว่า ยางเส้นนี้สามารถรับน้ำหนักได้ 615 กิโลกรัม รถ 1 คันมียาง 4 เส้น ดังนั้น ยาง 4 เส้นจะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 2,460 กิโลกรัม

Speed Rating หรือ พิกัดความเร็วที่กำหนด คือ ค่ากำหนดความเร็วสูงสุดของยางขณะบรรทุกน้ำหนักตามดัชนีรับน้ำหนัก (Load Index) โดยจะระบุเป็นตัวอักษรและตัวเลขตามตาราง ยกตัวอย่างเช่น บนแก้มยางมีการระบุตัวอักษร W นั่นหมายความว่า ยางเส้นนั้นสามารถทำความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกได้ด้วยความเร็ว 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เลข DOT
Nexen Tire Content 100% DOT ย่อมาจาก Department of Transportation คือวันที่ทำการผลิต (2 ตัวเลขข้างหน้าแสดงถึงสัปดาห์ของปี รวมกับ 2 ตัวเลขด้านหลังแทนปีที่ผลิต หรือ 2 ตัวเลขแทนสัปดาห์ของปี รวมกับ 1 ตัวเลข สำหรับ ยางที่ผลิตก่อนปี 2000) เช่น 2408 แสดงว่าสัปดาห์ที่ผลิตเป็นสัปดาห์ที่ 24 แสดงว่าผลิตในเดือนที่ 6 เป็นเดือนมิถุนายน และ 08 คือปีที่ผลิตในปี 2008

ตำแหน่งการติดตั้ง
บนยางที่มีดอกยางเรียกว่า ดอกยางแบบไม่สมมาตรกัน บนยางจะมีคำว่า inside และ outside ที่บริเวณแก้มยางทั้ง 2 ด้าน เพื่อเป็นการบอกตำแหน่งในการติดตั้งยาง เมื่อติดตั้งให้นำด้านที่มีคำว่า outside ออกมาอยู่ฝั่งเดียวกับหน้าของล้อแม็ก และเมื่อถึงเวลาสลับยาง ก็จะสามารถทำการสลับได้ทุกตำแหน่ง